Advanced Graphene Products S.A. rozpoczęła IPO i chce pozyskać 8,2 mln zł brutto

Spółka Advanced Graphene Products S.A. (AGP), wiodący w Polsce producent grafenu płatkowego i powierzchniowego z unikalną i opatentowaną technologią HSMG®, rozpoczęła pierwszą ofertę publiczną akcji, w ramach której zaoferuje inwestorom 817.750 akcji serii C nowej emisji. AGP planuje pozyskać około 8,2 mln zł brutto, które przeznaczy m.in. na zwiększenie i rozwój mocy produkcyjnych, a także kontynuację prac B+R w najbardziej perspektywicznych obszarach swojej produkcji.

  • Zapisy na akcje w Transzy Małych Inwestorów przyjmowane są od 4 do 17 maja 2021 r.

  • W 2021 Spółka planuje m.in. uruchomienie pilotażowej sprzedaży w 5 obszarach produkcji: kompozytów węglowych, polimerów/ filamentów 3D, żywic epoksydowych, pokryć antykorozyjnych, olejów i smarów.

  • Pierwsza umowa ramowa z Engineo sp. z o.o., na podstawie której grafen AGP wykorzystywany będzie w przemyśle rowerowym (m.in. w produkcji nowej ramy rowerowej dla KROSS S.A. )

  • Pozyskane z emisji nowych akcji środki Spółka planuje przeznaczyć m.in. zwiększenie mocy produkcyjnych i rozbudowę parku maszynowego poprzez inwestycje w linię produkcyjną do filamentu 3d, pre pregu, zakup dyspersera do dyspersji oraz reaktora do produkcji tlenku grafenu, dalszy rozwój prac B+R w obszarach kompozytów węglowych, filamentu 3d, żywic epoksydowych, pokryć antykorozyjnych, olejów silnikowych, czy sensorów specjalistycznych – w tym na wkład własny do grantów naukowych, pozyskanie certyfikatu REACH, a także rozszerzenie niezbędnych działań promocyjno-marketingowych i sprzedażowych

Advanced Graphene Products S.A. jest producentem dwóch znanych rynkowi form grafenu: płatkowy (GO – tlenek grafenu, rGO – zredukowany tlenek grafenu) oraz powierzchniowego w oparciu o własną, opatentowaną technologię produkcji na ciekłym metalu – HSMG. Spółka jako jedyny w Polsce producent grafenu, posiada w tym zakresie istotne zaplecze naukowe oraz organizacyjne, które pozwala na komercjalizację zastosowań grafenu na skalę przemysłową. Moce produkcyjne pozwalają AGP na roczną produkcję w ilości 100 kg grafenu płatkowego oraz 150 m2 grafenu powierzchniowego w ciągu jednej zmiany.

Spółka opracowuje produkty wspólnie z partnerami komercyjnymi, co zapewnia wykorzystanie środków tylko w tych obszarach, którymi zainteresowani są potencjalni odbiorcy. AGP współpracuje m.in. z firmami: Ciech, Frako-Term, GM Color, PolWax, GRM Systems oraz Pimar Plastics. Ponadto, Spółka zawarła już pierwsze kontrakty na opracowanie zastosowań komercyjnych grafenu m.in. z Engineo (spółka R&D z branży rowerowej powiązana z Kross) czy Europejską Agencją Kosmiczną.

- Nasz model biznesowy zakłada globalną ekspansję oraz dostarczanie wypracowanych aplikacji grafenu do klientów na całym świecie. Planujemy multiplikowanie zastosowań wytwarzanego przez nas grafenu i tym samym pozyskanie kolejnych kontrahentów i partnerów. W ten sposób dążymy do sytuacji, w której zdobyty know-how pozwoli na znalezienie kolejnych możliwości zastosowań, a następnie ich komercjalizacji. Należy podkreślić, że na każdym etapie naszych prac, w pipeline będzie znajdować się określona ilość procedowanych projektów tak, aby zapewnić ich zastępowalność, gdy część zostanie skomercjalizowana i trafi do produkcji czy to pilotażowej czy przemysłowej. Na rok 2021 najważniejsze cele z tym związane to m.in. osiągnięcie pięciokrotnego wzrostu mocy produkcyjnych i wdrożenie pierwszych pilotażowych komercjalizacji opracowanych przez Spółkę aplikacji, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie kilku milionów złotych przychodów ze sprzedaży. W realizacji tego celu pomoże zawarta umowa ramowa z firmą Engineo sp. z o.o. o współpracy handlowej w zakresie sprzedaży wyprodukowanego przez nas grafenu, który znajdzie swoje zastosowanie w przemyśle rowerowym m.in. w karbonowo-grafenowych ramach rowerowych dla marki KROSS – mówi Maciej Gałązka, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A.

Aktualnie w portfolio projektowym Spółki znajduje się 8 projektów, spośród których dwa już wkrótce zostaną wdrożone do produkcji pilotażowej. Spółka przewiduje, że w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pełnej produkcji pilotażowej będzie w stanie generować ok 11-14 mln PLN przychodów, przy EBITDA na poziomie ok. 2-5 mln PLN. Potencjał marży brutto w zależności od produktu to ok.35-50%.

Historycznie przychody Spółki związane były głównie z kontraktowym prowadzeniem prac R&D i sprzedażą grafenu na cele badawcze – kształtowały się na poziomie kilkuset tysięcy złotych rocznie. W 2020 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 297 tys. zł, co stanowiło spadek o 56,3% co było związane z pandemią COVID-19, która - w następstwie szukania oszczędności przez podmioty trzecie, spowodowała znaczne zmniejszenie nakładów na prowadzone na świecie prace badawczo-rozwojowe.

- Działalność Spółki dotychczas rozwijała się zgodnie z przyjętą strategią. W ostatnich latach jej przychody ze sprzedaży systematycznie rosły. Ten wynik został wyhamowany przez pandemię w 2020 roku. Jednakże pomimo jej wpływu, podjęliśmy kolejne działania zmierzające do uruchomienia pierwszych produkcji masowych dla naszych partnerów biznesowych. Pierwszą pilotażową sprzedaż chcemy uruchomić w II połowie 2021, obejmie ona nie więcej niż 5 produktów. Ten pipeline podpisanych już oraz negocjowanych obecnie kontraktów to potencjał na roczną sprzedaż o wartości ok. 11 do 14 mln PLN. Naszym celem jest uruchomienie komercjalizacji przynajmniej 2-3 projektów, dzięki czemu w najbliższych pięciu latach moglibyśmy rocznie generować ok 35 mln PLN przychodów z każdego z nich. Jesteśmy zdeterminowani by ten pułap osiągnąć i do niego dążyć – mówi Maciej Gałązka

Spółka powstała w 2012 r., kiedy to jej zespół na czele ze znanym naukowcem i innowatorem prof. dr hab. inż. Piotrem Kulą opracował przełomową metodę metalurgiczną wytwarzania grafenu wielkopowierzchniowego HSMG. Trzy lata później AGP zrealizowała pierwszą sprzedaż grafenu, a rok później uzyskała ochronę patentową na swój wynalazek na terenie Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Od 3 lat Spółka prowadzi prace z partnerami komercyjnymi nad opracowaniem technologii zastosowania grafenu w wybranych segmentach przemysłu o największym potencjale. AGP opracowała produkcję dwóch form grafenu: płatkowego (GO, rGO) - przeznaczonego do wielkoskalowych zastosowań np. w kompozytach węglowych stosowanych np. w elementach sprzętu sportowego, oraz powierzchniowego (metoda HSMG) przeznaczonego do zastosowań o dużych wymaganiach.

Według danych analitycznych dotyczących światowego rynku grafenu, jego średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2020-2027 wyniesie ok. 40%, osiągając 877 mln USD w 2027. (Za: Allied Market Research). Według firmy badawczej Reports n Reports globalna wartość rynku grafenu wzrośnie z 200 mln w 2018 roku do 1 mld USD w 2023 r.

- Grafen to jeden z najciekawszych materiałów przyszłości o grubości atomu węgla. Jest wyjątkowo elastyczny, jest półprzewodnikiem o zerowej przerwie energetycznej, świetnie przewodzi ciepło i jest transparentny. Korzystając z doświadczeń międzynarodowych naukowców, opracowaliśmy własną, unikalną metodę wytwarzania grafenu. Wspólnie z producentami z branży takich jak: akcesoria sportowe, chemia czy elektronika opracowaliśmy prototypy jego zastosowania. Co istotne, ciągle pojawiają się pomysły na nowe pola jego aplikacji. Praca naukowa Spółki oraz wysiłki zarządu zmierzające do komercjalizacji przyniosły już pierwsze kontrakty oraz listy intencyjne. Wszyscy rozumiemy, że wdrażanie innowacyjnych technologii to zwykle długofalowy proces, ale w przypadku AGP jest on już za nami i właśnie przechodzimy do etapu pilotażowego wdrażania naszych rozwiązań w przemyśle – mówi prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek współudziałowiec AGP.

W przypadku objęcia wszystkich nowo emitowanych akcji, ich udział w kapitale zakładowym Spółki wyniesie 16%. Zapisy na akcje serii C odbywać się będą po Maksymalnej Cenie Emisyjnej, która została ustalona przez Zarząd na poziomie 10 zł za akcję.

Zapisy na akcje AGP w ofercie publicznej przyjmować będzie Dom Maklerski Navigator S.A.

Harmonogram oferty Advanced Graphene Products S.A. przedstawia się następująco:

Terminy

Zdarzenie

4 maja 2021

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Małych Inwestorów

17 maja 2021

do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Małych Inwestorów

17 maja 2021 do godz.24.00

Zakończenie przyjmowania wpłat w Transzy Małych Inwestorów

od 13 maja do 18 maja 2021 do godz.15.30

Budowa księgi popytu (book-building) wśród inwestorów wybranych przez Firmę Inwestycyjną

do 19 maja 2021 do godz. 12.00

Ustalenie Ceny Emisyjnej i ustalenie liczby Akcji Nowych w podziale na poszczególne transze

19 maja 2021

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów

21 maja 2021

do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

Zakończenie przyjmowanie Zapisów w Transzy Dużych Inwestorów

21 maja 2021 do godz. 24.00

Zakończenie przyjmowanie wpłat w Transzy Dużych Inwestorów

24 maja 2021

Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych

do 25 maja 2021

Przydział Akcji Nowych oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej

do 28 maja 2021

Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Emisyjną)

Szczegóły dot. przebiegu i warunków oferty publicznej zawiera Memorandum Informacyjne dostępne na stronach Advanced Graphene Products S.A.: www.advancedgrapheneproducts.com/oferta-publiczna oraz Domu Maklerskiego Navigator S.A.: www.dmnavigator.pl

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Advanced Graphene Products S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne Spółki („Memorandum”), sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Memorandum Spółki jest opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej: (i) Spółki (https://advancedgrapheneproducts.com/oferta-publiczna/ ), (ii) Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii lub podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Memorandum zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.