Akcje i akcjonariat

Kapitał zakładowy Advanced Graphene Products wynosi 4.994.000,00 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 4.994.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

 

Struktura akcjonariatu na dzień 08-11-2021

Struktura akcjonariatu Advanced Graphene Products SA

Print  CSV  Excel  
Chart by Visualizer

  • Informacja o powiązaniach osobowych majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Na Datę Dokumentu Informacyjnego pan Witold Klinowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, jest spokrewniony w linii prostej ze znacznym akcjonariuszem Emitenta, panem Bartoszem Klinowskim posiadającym 449.100 akcji Emitenta stanowiących ok. 8,99% kapitału zakładowego Emitenta.

Na Datę Dokumentu Informacyjnego pani Katarzyna Tomaszewska-Kowalska, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, pozostaje w powiązaniu zawodowym ze znacznymi akcjonariuszem Emitenta, panem Bartoszem Klinowskim posiadającym 449.100 akcji Emitenta stanowiących ok. 8,99% kapitału zakładowego Emitenta. Pan Bartosz Klinowski jest bezpośrednim przełożonym pani Katarzyny Tomaszewskiej-Kowalskiej jako Dyrektor Zarządzający w spółce Seco/Warwick S.A., będącej jedynym wspólnikiem spółki Seco/Warwick Services sp. z o.o., w której zatrudniona jest pani Katarzyna Tomaszewska-Kowalska.

Poza powiązaniami, o których mowa powyżej, nie występują inne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

  • Informacja o powiązaniach osobowych majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)

Na Datę Dokumentu Informacyjnego pan Adam Kalkusiński, Prezes Zarządu Autoryzowanego Doradcy, jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 22.500 akcji Emitenta stanowiących ok. 0,45% kapitału zakładowego Emitenta.

Poza powiązaniami, o których mowa powyżej, nie występują inne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).