Akcje i akcjonariat

Kapitał zakładowy Advanced Graphene Products wynosi 9.362.550,00 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta sześciesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.362.550 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

*łącznie Esaliens Parasol FIO, Esaliens Digital Entertainment FIZ, Esaliens Food Agriculture and Water FIZ zarządzane przez Esaliens TFI S.A.

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Advanced Graphene Products SA

Print  CSV  Excel  
Chart by Visualizer