Akcje i akcjonariat

Kapitał zakładowy Advanced Graphene Products wynosi 9.362.550,00 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta sześciesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.362.550 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Powyższe akcje Emitenta są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Akcje Spółki zadebiutowały na rynku NewConnect w dniu 29 listopada 2021 roku.

*łącznie Esaliens Parasol FIO, Esaliens Digital Entertainment FIZ, Esaliens Food Agriculture and Water FIZ zarządzane przez Esaliens TFI S.A.

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Advanced Graphene Products SA

Print  CSV  Excel