Dywidenda

Akcje serii A, serii B i serii C są równe w prawie do dywidendy.

Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału w roku obrotowym, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2020 r. Jest to uzasadnione tym, że akcje serii A zostały przyznane w 2020 r. ramach przekształcenia Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotychczasowym wspólnikom spółki przekształcanej.

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału od dnia 1 stycznia 2021 r.

Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału od dnia 1 stycznia 2020 r., co wynika z treści uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 16 kwietnia 2021 r., na podstawie której wyemitowano akcje serii C. Uchwała zarządu Emitenta stanowiła bowiem, że akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1. stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje serii C zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych w trakcie roku 2021, przed dniem dywidendy.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok obrotowy 2020, nie wypracował on w 2020 r. zysku, który mógłby zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy za rok 2020. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 5 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 r. W związku z powyższym nie istnieje podstawa do wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2020.

POLITYKA DYWIDENDOWA SPÓŁKI

Emitent nie posiada wdrożonej polityki co do wypłaty dywidendy w przyszłości.

Uchwała dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmowana jest przez zwyczajne Walne Zgromadzenie przy uwzględnieniu m. in. rekomendacji Zarządu (przy czym rekomendacje Zarządu nie są dla Walnego Zgromadzenia wiążące).

Na obecnym etapie rozwoju Spółka nie osiąga zysków netto pozwalających na wypłatę dywidendy. Spółka prowadzi szeroko zakrojone projekty badawczo – rozwojowe przeznaczając środki wypracowane z bieżącej działalności na wymagany wkład własny do projektów grantowych.

W kolejnych latach Zarząd podejmując decyzję o ewentualnej wypłacie dywidendy, powinien uwzględnić szereg czynników dotyczących Spółki, w tym perspektywy dla dalszej działalności, przyszłych zysków, wysokości nieskonsolidowanych kapitałów rezerwowych dostępnych do podziału pomiędzy akcjonariuszy, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planowanych wydatków inwestycyjnych i planów rozwoju oraz wymogów prawa mających zastosowanie do wypłaty dywidendy przez Spółkę, w tym w szczególności dotyczących zdolności Spółki do wypłaty dywidendy. Wypłata dywidendy oraz określenie kwoty wypłacanej dywidendy zależy ostatecznie od decyzji akcjonariuszy podejmowanej na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; w tym zakresie akcjonariusze nie są związani żadną rekomendacją Zarządu i mogą podjąć odpowiednią uchwałę także bez rekomendacji Zarządu o wypłacie dywidendy.