Profil działalności

Advanced Graphene Products S.A. (AGP) jest producentem obu znanych współcześnie form grafenu: płatkowego i powierzchniowego. Spółka opracowała i opatentowała technologię produkcji grafenu powierzchniowego na ciekłym metalu – HSMG. Zapewnia ona najlepsze parametry jakościowe grafenu powierzchniowego, który może być wykorzystywany w najbardziej wymagających zastosowaniach np. elektronice, w tym w: mikroprocesorach, sensorach i tranzystorach.

Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których celem jest wypracowanie potencjalnych zastosowań produkowanych przez Spółkę form grafenu. Głównymi obszarami zastosowań, grafenu płatkowego (GO – tlenek grafenu, rGO – zredukowany tlenek grafenu) są kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki antykorozyjne, czy też masterbatche. Spółka nawiązała współprace zmierzające do opracowania zastosowań komercyjnych grafenu m.in. z następującymi podmiotami: Kross, Ciech, Europejska Agencja Kosmiczna, Frako-Term, GM Color, PolWax, GRM Systems, czy Pimar Plastics.

Jednym z efektów prowadzonych współprac są uzyskane patenty lub zgłoszenia patentowe chroniące zarówno metody produkcji grafenu, jak i jego aplikacje. Aktualnie Spółka dysponuje 6 zarejestrowanymi patentami oraz 6 zgłoszeniami patentowymi, będącymi w trakcie rozpatrywania przez właściwe organy.

Zespół Spółki składa się z kilkunastu osób, w tym specjalistów z zakresu chemii, inżynierii materiałowej, nanotechnologii, elektroniki oraz biotechnologii.

Według wiedzy Zarządu, AGP pozostaje obecnie jedyną firmą w Polsce produkującą grafen i posiadającą jednocześnie istotne zaplecze naukowe oraz organizacyjne, które może przyczynić się do jego komercjalizacji.


Model biznesowy AGP
Stała współpraca z partnerami biznesowymi

Model biznesowy AGP oparty został na stałej współpracy z partnerami biznesowymi w zakresie opracowywania kolejnych aplikacji dla grafenu. Spółka określając zapotrzebowanie na produkty grafenowe stosuje tzw. podejście „market pull” polegające na dostarczaniu rozwiązań rzeczywiście oczekiwanych przez biznes. W pierwszym etapie identyfikowane są branże o największym potencjale aplikacyjnym pod kątem wartości dodanej wynikającej z wykorzystania grafenu (analiza technologiczna), następnie potencjalni partnerzy biznesowi w wyselekcjonowanych branżach zainteresowani podjęciem współpracy, z którymi nawiązywany jest kontakt poprzez ich działy R&D w zakresie wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zmierzających do potwierdzenia zasadności zastosowania w produktach danego podmiotu (partnera) zidentyfikowanej potrzeby zastosowania produktów lub technologii Spółki.

Dzięki takiemu podejściu mitygowane są jedne z największych wyzwań związanych z wdrażaniem materiałów, takich jak m.in. grafen, w nowych zastosowaniach przemysłowych polegające na niedopasowaniu opracowywanego rozwiązania do rzeczywistych potrzeb rynkowych. Kolejnym etapem rozwoju, po zdobyciu większego doświadczenia w komercjalizacji opracowanych zastosowań, Spółka ma w planach opracowywanie większej części aplikacji niezależnie, co powinno przełożyć się na wyższe marże osiągane przez Spółkę.


STRATEGIA ROZWOJU AGP

Strategia AGP opiera się na dwóch filarach. Pierwszym filarem jest produkcja i sprzedaż grafenu:

  • płatkowego – uzyskiwany metodą eksfoliacji oraz mechaniczną. Grafen płatkowy, przy wykorzystaniu technologii Spółki, jest łatwiejszy do zaaplikowania w wielu branżach, pozwalając niewielkim kosztem istotnie zwiększyć parametry mechaniczne produktów, co powinno stanowić źródło gotówki w pierwszej fazie popularyzacji grafenu.
  • powierzchniowego – produkowany przez Spółkę przy wykorzystaniu unikalnej technologii HSMG do zastosowań o dużych wymaganiach. Ta forma grafenu jest zbliżona właściwościami do grafenu teoretycznego, wspominanego w pracach naukowych.

W najbliższych latach AGP zamierza osiągać przeważającą część swoich przychodów z zastosowań grafenu płatkowego, który przy dzisiejszej technologii ma szersze spektrum aplikacji komercyjnych, aby w kolejnych latach trend ten się zmienił i to grafen powierzchniowy przejął rolę dominującej formy w aplikacjach komercyjnych. Spółka oczekuje, że ma istotną szansę stać się globalnym liderem wśród producentów grafenu, właśnie dzięki opracowaniu własnej, obiektywnie efektywniejszej niż dostępna na rynku, technologii produkcji grafenu powierzchniowego.

Drugim filarem strategii Spółki jest opracowywanie i uzyskanie ochrony patentowej technologii wytwarzania półproduktów na bazie grafenu, znajdujących zastosowanie przy wytwarzaniu wielu znanych produktów ulepszając ich właściwości (jak np. karbonowa rama rowerowa, polipropylen, filamenty 3d, czy pokrycia antykorozyjne). Aktualnie Spółka dysponuje 6 zarejestrowanymi patentami oraz 6 zgłoszeniami patentowymi.

Celem strategicznym Zarządu w średnim okresie (powyżej 5 lat) jest pełne przemysłowe wdrożenie opracowanych przez AGP aplikacji grafenu. Według szacunków Zarządu przy pełnej komercjalizacji przemysłowej, każde z zastosowań grafenu, nad którymi pracuje Spółka, ma potencjał sprzedażowy średnio około 35 mln zł. Celem strategicznym Zarządu jest doprowadzenie do wielkoskalowego wdrożenia przynajmniej 2-3 projektów w średnim okresie około 5 lat, przy zachowaniu marży EBITDA na poziomie około 30%.

RYNEK

Niezwykłe właściwości fizyko-chemiczne grafenu sprawiają, że jest to materiał o nieskończonej możliwości aplikacji. Grafen świetnie przewodzi prąd i ciepło, jest transparenty, elastyczny i wytrzymały. Te cechy sprawiają, że może być używany w takich segmentach jak: medycyna, elektronika, polimery, fotowoltaika, sensory, baterie, zwijane ekrany i wiele innych.

Według raportu firmy Grand View Research “Nanomaterials Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Carbon Nanotubes, Titanium Dioxide), By Application (Medical, Electronics, Paints & Coatings), By Region, And Segment Forecasts, 2020 – 2027” rynek nanomateriałów już w 2019 roku był warty 8,5 mld USD, a w 2027 roku według tych samych szacunków osiągnie wartość 22,9 mld USD. Autorzy raportu prognozują, że wśród wszystkich nanomateriałów to grafen będzie najszybciej rozwijającym się produktem w analizowanym okresie, co przypisywane jest ciągłym wzrostom jego możliwych aplikacji.

Według szacunków zawartych w raporcie firmy Allied Market Research “Graphene Market by Type (Mono-layer & Bi-layer Graphene, Few Layer Graphene, Graphene Oxide, and Graphene Nano Platelets), and Application (RFID, Composites, Sensors, Research & Development, Energy storage, Functional ink, and Polymer additives, Tire, Coatings, and Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast 2020–2027” skupiającym się na rynku grafenu, w latach 2020-2027 średnioroczna dynamika wzrostu rynku grafenu osiągnie poziom 40,2%, z 88 mln USD w 2019 do 877 mln USD w 2027 roku.

HISTORIA AGP

Geneza powstania Advanced Graphene Products S.A. sięga Politechniki Łódzkiej, której spin-off’em jest Spółka. Opracowane technologie, w tym technologia produkcji grafenu powierzchniowego HSMG, są owocem długoletniej pracy naukowej członków rady naukowej AGP: prof. dr hab. inż. Piotra Kuli oraz prof. dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka.

Spółkę utworzono w 2012 roku, a pierwsza komercyjna sprzedaż grafenu HSMG odbyła się w 2015 roku, natomiast patenty na metodę produkcji na matrycy z ciekłego metalu na terenie USA oraz UE zostały przyznane w 2016 roku. Rok później Spółka rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe nad ultrawytrzymałymi kompozytami grafenowymi oraz czujnikami procesowymi na bazie grafenu HSMG oraz opracowania autorskiej metody produkcji grafenu płatkowego.

W 2016 roku Spółka podjęła pierwszą współpracę komercyjną z firmą Engineo nad zastosowaniem grafenu w kompozytach węglowych. Efektem współpracy jest patent „Komponent do produkcji włóknistych kompozytów warstwowych, zbrojonych wysokowytrzymałym grafenem metalurgicznym oraz sposób wytwarzania tego komponentu”. Opisywana aplikacja jest na etapie wdrażania w rowerach Kross. Współpraca dalej trwa.

Obecnie Spółka ma 8 partnerów komercyjnych, z którymi współpracuje nad 4 aplikacjami grafenu, ponadto niezależnie Spółka prowadzi prace B+R nad dwoma aplikacjami. Moce produkcyjne AGP pozwalają na roczną produkcję w ilości 100 kg grafenu płatkowego oraz 150 m2 grafenu powierzchniowego w ciągu jednej zmiany.

Produkcja odbywa się w Zielonej Górze w halach o powierzchni produkcyjnej 450 m2 oraz powierzchni biurowej 350 m2, co pozwala na znaczny przyrost wolumenów.