Walne Zgromadzenie

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Oświadczenie o liczbie akcji w spółce

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał ZWZ

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

Formularz pełnomocnik

Formularz pełnomocnictwo

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA