Walne Zgromadzenie

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Oświadczenie o liczbie akcji w spółce i liczbie głosów

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał ZWZ

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

VI. WAŻNE TERMINY

  • ostateczny termin zgłaszania zmian w porządku obrad ZWZ poprzez składanie projektów uchwał
  • ostateczny termin ogłoszenia przez Zarząd zmian w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy
  • tzw. Record Date

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA